PRINCIPALS CARACTERÍSTIQUES DELS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

 

1.- Característiques generals

El nostre model de Formació Professional Dual:

• Està orientat bàsicament a la professionalització.
• No inclou assignatures generalistes.
• Són estudis eminentment pràctics.

Es tracta d'una formació específica, intensiva, de curta durada, en col·laboració amb les empreses (FP Dual i FCT).

El Cicle formatiu de grau Mitjà dóna una qualificació per a l'exercici d'una activitat concreta, que es tradueix en un treball d'execució. Tracta de crear un operari qualificat.

En acabar el cicle de grau Mitjà, a Salesians de Sarrià oferim la possibilitat de fer un Curs de preparació a la Prova d'Accés a grau Superior: d'aquesta manera, es podria fer en el mateix centre un cicle de grau Mitjà, un curs de preparació a la Prova d'Accés i un cicle de grau Superior.

 

2.- Les condicions d'accés

• Títol de Graduat en Educació Secundària o
• haver superat una Prova d'Accés a grau Mitjà.

 

3.- Durada

La totalitat de cicles oferts pel nostre Centre tenen una durada de dos cursos.

Oferim també algunes propostes curriculars en tres anys amb una doble titulació:

• Instal·lacions de telecomunicacions / Instal·lacions elèctriques i automàtiques.

 

4.- Titulació

Títol de Tècnic en la professió corresponent. Aquesta titulació permet, a més, dur a terme responsabilitats professionals equivalents al nivell bàsic en prevenció de riscos laborals.

Els alumnes que superin el cicle d’ Instal·lacions elèctriques i automàtiques podran modificar, reparar i mantenir instal·lacions elèctriques de baixa tensió, sense necessitat d’obtenir el carnet d’instal·lador electricista.

5.- Horari

De dilluns a divendres en torn matí: 08:00 a 13:30.

mes informacio curs3

Administració i gestió
- Gestió administrativa
Informàtica i comunicacions
- Sistemes microinformàtics i xarxes
Electricitat i Electrònica
- Instal.lacions de telecomunicacions *
- Instal·lacions elèctriques i automàtiques *
Fabricació mecànica
- Mecanització
Transport i manteniment de vehicles
- Electromecànica de vehicles automòbils
Arts gràfiques
- Preimpressió digital
Serveis socioculturals i a la comunitat
Atenció a les persones en situació de dependència

*Possibilitat de doble titulació en tres anys.