assesora

SERVEI D’ASSESSORAMENT: en què consisteix? 

En base al teu currículum, la teva experiència laboral i projecció de futur professional que vols tenir, analitzarem les teves capacitats assolides i potencials per tal d’orientar-te en aquella formació que s’escau millor al teu perfil, recollit en un informe final d’assessorament que se’t lliurarà. Aquest informe serà requisit previ per participar a la 2ª fase de reconeixement acadèmic de l’experiència laboral.

reconeix

SERVEI DE RECONEIXEMENT DE L’EXPERIÈNCIA LABORAL: en què consisteix? 

Permet a les persones adultes posar en valor aquells aprenentatges que han adquirit al món laboral i així obtenir la correspondència amb els ensenyaments de formació professional del sistema educatiu. Aquest procés conclou amb un certificat oficial expedit pel centre educatiu on hi constaran les unitats formatives reconegudes.

 

Es fan dues convocatòries anuals de cada servei: a l’octubre i al febrer.

 

quisom 1