Formulari de l’oferta d’activitats de l’escola

Generated with MOOJ Proforms

Aquest formulari recull algunes de les activitats que Salesians de Sarrià ofereix a les empreses, per això us demanem que marqueu les que us interessin i les envieu, d’aquesta manera podrem lliurar-vos la informació actualitzada i periòdica de les accions assenyalades.


Nom de l'empresa :
C.I.F. :
CNAE :
Adreça :
C.P. :
Població:
Persona de Contacte:
Departament :
Telèfon :
FAX :
E-mail :

 

 

Estic interessat/ada a col·laborar i/o rebre informació detallada i periòdica dels següents serveis oferts per Salesians de Sarrià:


Pràctiques en alternança
Borsa de treball
Cursos de reciclatge (total o parcialment subvencionats)
Cursos de catàleg (formació bonificable)
Elaboració de plans formatius segons necessitats de l’empresa (formació bonificable)
Cursos ocupacionals (totalment subvencionats)
Utilització de les instal·lacions del centre
Visites concertades a l’escola
Visites tècniques concertades del nostre alumnat a la seva empresa
Formació tècnica del nostre professorat a la seva empresa
Donació i/o cessió de material a l’escola
Col·laboració i/o participació a jornades tècniques
Realització de projectes fi de curs amb la participació de la seva empresa


Les dades d’aquest formulari s’incorporen a un fitxer automatitzat del qual és responsable el titular del centre. Autoritzo a l’escola perquè utilitzi les dades personals per a la realització de la gestió acadèmica i administrativa pertinent, sempre dins del marc de les finalitats pròpies de l’escola i establertes en aquest document. De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre, de protecció de Dades de Caràcter Personal, sempre podré exercir gratuïtament els drets d’accés, cancel·lació i rectificació de les dades.


relacions amb empresa 1